Uitvaartvereniging "De laatste eer" Driezum

Verslag Ledenvergadering 19 april 2022

Verslag van de ledenvergadering van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” gehouden op dinsdag 19 april 2022.

 

1.    Opening

De voorzitter Jouke Dantuma opende de vergadering door ons allen welkom te heten. De bode Clara Sijtsma de dragers van de vereniging en enkele leden.

 2.     Notulen ledenvergadering 2019

De voorzitter las het verslag van de ledenvergadering van 21-3-2019 voor.

 3.     Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021

Tevens las hij de jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 voor. Door de Corona epidemie is er in die tijd geen ledenvergadering gehouden.

 4.     In Memoriam

De voorzitter las het In Memoriam voor van de in die tijd overleden personen en er werd twee minuten stilte in acht genomen om hen te gedenken.

 5.     Financieel jaarverslagen

De penningmeester lichtte het financieel jaar verslag toe, en hoe de vlag er voor de volgende jaren bij stond.

6.     Verslag Kascommissie

Ytzen Dijkstra had als lid van de kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Daarna verleende de voorzitter met de goedkeuring van de vergadering de penningmeester decharge.

7.     Vaststellen ledenvergoeding en contributie

Een keer per drie jaar wordt er een rapport opgemaakt en daaruit blijkt dat het nodig is om na al de voorgaande jaren nu een verhoging van de contributie nodig is naar een bedrag van € 18,-- per jaar. Dit om de begroting sluitend te krijgen.

8.     Begroting 2022

Met de verhoging van de contributie is de begroting weer sluitend.

Er wordt ook gekeken naar de kleding van de dragers. Wat aan vervanging toe is en wat te warm is in de zomer. Jouke zal daarover informatie inwinnen.

 9.    Ledenadministratie

Jelle Kramer meldt dat er nu in 2022 842 leden zijn.

Twee leden zijn geroyeerd omdat ze hun contributie gedurende meerder jaren niet hebben voldaan.

10.   Afscheid:

uitvaartleider Leo Blees- niet aanwezig.

bestuurslid Nellie Boersma – van der Ploeg- ook verhinderd

drager Henk Dijkshoorn – werd in de bloemetjes gezet en er volgt nog een envelop onder dankzegging van het vele werk wat hij voor de vereniging heeft verricht. In het dankwoord melde hij beschikbaar te zijn mochten er calamiteiten zijn.

10.   Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Nellie Boersma – van der Ploeg

Aftredend en herkiesbaar: Jelle Kramer

Het bestuur stelde voor om Ytie Slagman – Bremer te benoemen als secretaris. Dit werd door de vergadering aangenomen en Jelle Kramer werd hernieuwd benoemd.

12.  Rondvraag

De bode Clara Sijtsma bedankte voor de fijne samenwerking.

Verder is er geopperd het afval op de begraafplaats meteen naar Jippe te brengen.

13.  Sluiting

De voorzitter besloot de vergadering onder dankzegging voor hun aanwezigheid.

 

Driezum,

Ytie Slagman-Bremer  secretaris.